Thailand
  |     |  

โครงการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม

บริษัทเอวอนเป็นบริษัทที่ให้การสนับสนุนโครงการต้านภัยมะเร็งเต้านมที่ใหญ่ที่สุดในโลกผ่านมูลนิธิเอวอน ( Avon Foundation )  เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้หญิงและรณรงค์เพื่อขจัดโรคร้ายดังกล่าวให้หมดไป   โรคมะเร็งเต้านมถือเป็นภัยร้ายที่คร่าชีวิตผู้หญิงในอัตราส่วน 1:33 คน และร้อยละ 23 ของผู้หญิงที่เป็นมะเร็งจะพบว่าเป็นมะเร็งเต้านม ใน 5 ปีที่ผ่านมาจำนวนของผู้หญิงที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งเต้านมและรอดชีวิตจากโรคร้ายนี้มีจำนวนประมาณ 4.4 ล้านคน เอวอนได้ตระหนักถึงภัยจากโรคร้ายดังกล่าว โดย มูลนิธิเอวอนจัดการระดมทุนด้วยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พิเศษสัญลักษณ์โบว์สีชมพูผ่านทางผู้จำหน่ายอิสระเอวอนทั่วโลก เพื่อนำไปใช้ในการให้ความรู้ การวิจัยทางด้านการแพทย์  เครื่องมืออันทันสมัยที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ ซึ่งยอดเงินจากการระดมทุนมีจำนวนมากกว่า 725 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ในบางประเทศยังจัดงานเดินการกุศลต้านภัยมะเร็งเต้านม “Avon Walk for Breast Cancer” เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างความรับรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมให้กับสาธารณชนอีกด้วย
 

Pin 

สำหรับเอวอนประเทศไทย บริษัทได้สานต่อพันธกิจหลักนี้มาอย่างต่อเนื่องนับเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยจัดการระดมทุนจำหน่ายผลิตภัณฑ์พิเศษผ่านทางผู้จำหน่ายอิสระทั่วประเทศ และการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อสร้างความรับรู้ให้แก่สังคม โดยมีพันธมิตรหลักทั้งที่เป็นหน่วยราชการและองค์กรอิสระ อาทิ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   ศูนย์สิริกิติ์ บรมราชินีนาถ สภากาชาดไทย ภายใต้แนวคิดเดียวกันคือการสร้างชีวิตที่ดีให้กับผู้หญิงไทย และการขจัดโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งถือเป็นโรคร้ายอันดับที่สองรองจากมะเร็งปากมดลูก ให้หมดไปจากสังคมไทย 

 

 
Image
 
Image