Thailand
  |     |  
 
ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ กันยายน พ.ศ. 2558

สารบัญ

คำนำ (ขอบเขต)

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

COOKIES และเทคโนโลยีอื่น ๆ

รหัส IP

เครือข่ายสังคมและเครื่องมือปฏิสัมพันธ์

เว็บไซต์ผู้ให้บริการจากภายนอก

ผู้โฆษณาภายนอก 

ความปลอดภัย

ทางเลือก

การเข้าถึงข้อมูล

การเก็บรักษา

การให้เด็กใช้งานเว็บไซต์

การถ่ายโอนข้ามประเทศ

การปรับปรุงข้อมูลแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้

ติดต่อเรา

ผู้จำหน่ายอิสระ

 

 

คำนำ (ขอบเขต)

บริษัทเอวอน คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด  (“เอวอน” “เรา” หรือ “ทางเรา”) ได้จัดทำแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าเรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างไร

 

แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์บนมือถือ โปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมวิดเจ็ต และลูกเล่นปฏิสัมพันธ์อื่น ๆ ซึ่งเชื่อมต่อกับแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ (“เว็บไซต์นี้”) แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้นำไปใช้กับข้อมูลที่รวบรวมโดยเอวอนโดยหรือผ่านทางวิธีอื่นไม่ได้ เช่น ข้อมูลที่รวบรวมแบบออฟไลน์ ยกเว้นข้อมูลที่ให้ไว้เป็นพิเศษด้านล่าง

 

เอวอนให้สิทธิในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แก่ผู้รับจ้างอิสระ (ซึ่งต่อไปเรียกว่า ตัวแทนจำหน่ายอิสระ หรือ ผู้จำหน่ายอิสระ) ผู้จำหน่ายอิสระไม่ได้รับการจ้างงานโดยเอวอน ดังนั้นเอวอนไม่มีอำนาจควบคุมและไม่มีหน้าที่หรือส่วนในการรับผิดชอบเรื่องการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้จำหน่ายอิสระ ซึ่งรวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของตัวแทน หากคุณให้ข้อมูลแก่ผู้จำหน่ายอิสระผ่านทางเว็บไซต์นี้ เอวอนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ และจะดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวตามแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ ผู้จำหน่ายอิสระอาจให้ข้อมูลแก่เอวอนเรื่องลูกค้า ในกรณีนี้เอวอนจะดำเนินการกับข้อมูลนั้นตามแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อข้อมูลอยู่ในความครอบครองของเอวอน

 

หากคุณเป็นลูกค้าของผ้จำหน่ายอิสระ คุณควรตรวจสอบกับตัวแทนของคุณโดยตรงเพื่อศึกษาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของตัวแทนในการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

 

หากคุณสมัครเพื่อเป็นผู้จำหน่ายอิสระหรือเป็นผุ้จำหน่ายอิสระอยู่แล้ว นอกเหนือจากเงื่อนไขเพื่อนำไปปฏิบัติในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาทบทวนหมวด ผู้จำหน่ายอิสระ บริเวณด้านล่างของแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่อความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณ

 

ข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

·  ชื่อ เชื้อชาติ วันเกิด เพศ สัญชาติ บัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง ประวัติการทำงาน (ในอดีตและปัจจุบัน) ประวัติการศึกษา หนังสือรับรองการทำงาน ใบประเมินผลการทำงาน เอกสารอ้างอิง รายละเอียดของผู้ว่างจ้างเดิม หรือบุคคลอื่นๆที่คุณมีเอกสารอ้างอิงเพื่อส่งมอบให้เรา หมายเลขในการทำธุรกรรมต่างๆ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี อาชีพ คำขึ้นต้นจดหมาย

·  รายละเอียดการติดต่อ ประกอบด้วยหมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรศัพท์ประจำสำนักงาน บัญชีอีเมล์ เลขที่บ้านหรือที่พำนักอาศัย ที่อยู่สำหรับการส่งไปรษณีย์ หมายเลขโทรสาร รายละเอียดสำหรับการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

·  รายละเอียดส่วนบุคคลอื่นๆที่คุณมอบให้กับเราเพื่อจุดประสงค์ดังด้านล่างนี้

 

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเมื่อคุณเลือกที่จะรับข้อเสนอและเข้าร่วมโปรแกรมกับเราหรือให้ข้อมูลแก่เราโดยตรง ซึ่งรวมถึงเมื่อคุณลงทะเบียนกับเรา ซื้อผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมในลูกเล่นปฏิสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์กับเราบนเว็บไซต์นี้

·  การพิจารณาการสร้างโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้สำหรับทำบัญชี การบริการ และ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ (การให้วงเงินสินเชื่อหรือวงเงินหมุนเวียน) แก่คุณ

·  การพิจารณาในเรื่องเครดิต (เครดิตโดยรวมแต่ไม่มีข้อจำกัดในการใช้เครดิตรวมถึงการใช้ในช่วงเวลาหนึ่งหรือการพิจารณาเครดิตเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นปีละครั้งหรือหลายครั้งในแต่ละปี) และ/หรือ

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

·   เพื่อวัตถุประสงค์ที่คุณตั้งใจให้ข้อมูลมาโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงเพื่อตอบคำถามของคุณ ตลอดจนดำเนินการและบรรลุข้อเรียกร้องของคุณ

·   เพื่อส่งข้อมูลให้คุณทราบเรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับเราหรือการทำธุรกรรมกับเรา

·   เพื่อแจ้งคุณเรื่องผลิตภัณฑ์ บริการ โปรแกรม และข้อเสนอที่เราคิดว่าคุณอาจจะสนใจไปยังอีเมล์ ข้อความสั้น โทรศัพท์ หรือที่อยู่ไปรษณีย์ของคุณ

·   เพื่อสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคลของคุณกับเรา รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอที่จัดมาเป็นพิเศษสำหรับคุณ

·   เพื่ออนุญาตให้คุณใช้ สื่อสาร และปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของเรา

·   เพื่อช่วยคุณค้นหาผู้จำหน่ายอิสระ ซึ่งรวมถึงแนะนำผู้จำหน่ายอิสระคนใหม่หากผู้จำหน่ายอิสระของคุณยุติการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอวอน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กิจกรรมทางธุรกิจของผู้จำหน่ายอิสระ

·   เพื่อวัตถุประสงค์ภายในทางธุรกิจ เช่น วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบบัญชี พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ พัฒนาเว็บไซต์ ปรับปรุงบริการของเรา ตรวจสอบความนิยมในการใช้งาน และวัดประสิทธิภาพของโฆษณาส่งเสริมการขายของเรา

·   เพื่ออนุญาตให้คุณเข้าร่วมชิงรางวัล แข่งขัน และการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันตลอดจนเพื่อบริหารจัดการกิจกรรมเหล่านี้ (กิจกรรมบางอย่างมีกฎเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวิธีที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้นเราแนะนำให้คุณอ่านกฎเหล่านี้โดยละเอียด)

·   เพื่อบรรลุการสั่งซื้อของคุณหรือจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้คุณ เช่น เพื่อดำเนินการเรื่องการชำระเงิน จัดส่งสินค้าให้แก่คุณ สื่อสารกับคุณเกี่ยวกับเรื่องการซื้อและให้บริการที่เกี่ยวข้อง และ

·   เพื่ออนุญาตให้คุณส่งอีเมล์ไปยังคนอื่น ๆ ผ่านทางโปรแกรม “ส่งหาเพื่อน” ของเรา (เมื่อคุณใช้โปรแกรมนี้ หมายถึงคุณกำลังบอกเราว่าคุณได้รับสิทธิในการใช้และให้ข้อมูลชื่อและบัญชีอีเมล์ของเพื่อนเพื่อวัตถุประสงค์นั้น ข้อมูลของเพื่อนคุณจะถูกนำไปใช้สำหรับการส่งอีเมล์ส่งต่อเท่านั้นและจะไม่ถูกบันทึกในฐานข้อมูลของเรา)

 

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

·   ให้แก่บริษัทในเครือของเรา ซึ่งก็คือบริษัทในตระกูลเอวอน แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงของบริษัทเหล่านั้น บริษัทในเครือของเอวอนคือผู้ควบคุมข้อมูลและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกัน

·   ให้แก่ผู้ให้บริการจากภายนอกที่ให้บริการแก่เอวอน เช่น เป็นเว็บโฮสติ้ง วิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการเรื่องการชำระเงิน การบรรลุภารกิจสั่งซื้อ การจัดสรรโครงสร้างพื้นฐาน บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการลูกค้า บริการส่งอีเมล์ การดำเนินการด้านบัตรเครดิต การตรวจสอบบัญชี การฝึกอบรม และบริการอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน (ผู้ให้บริการจากภายนอกเหล่านี้จะได้รับหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดสรรบริการแก่เราหรือในนามของเรา)

·   ให้แก่ผู้จำหน่ายอิสระในระดับที่จำเป็นสำหรับผู้จำหน่ายอิสระในการติดต่อกับคุณ บรรลุภารกิจสั่งซื้อหรือจัดสรรบริการให้แก่คุณ

·   ให้แก่ผู้ให้บริการจากภายนอกในกรณีของการจัดระเบียบใหม่ การรวมบริษัท การขาย การร่วมทุน การโอนสิทธิ์ การถ่ายโอนหรือการจัดการธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นของเราทั้งหมดหรือบางส่วน (รวมถึงที่เชื่อมโยงกับการล้มละลายหรือการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน) และ

·   เมื่อเราคิดว่ามีความจำเป็นหรือเหมาะสม () ภายใต้กฎหมายที่นำมาใช้ รวมถึงกฎหมายนอกประเทศที่คุณพำนักอาศัย (ข) เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทางกฎหมาย (ค) เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องจากอำนาจทางการหรือรัฐบาล ซึ่งรวมถึงอำนาจทางการหรือรัฐบาลนอกประเทศที่คุณพำนักอาศัย (ง) เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา (จ) เพื่อปกป้องการปฏิบัติงานของเราหรือการปฏิบัติงานของบริษัทในเครือ (ฉ) เพื่อปกป้องสิทธิ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย ทรัพย์สิน ของเราและ/หรือของบริษัทในเครือ คุณ หรือบุคคลอื่น ๆ และ (ช) เพื่ออนุญาตให้เราปรับปรุงหรือจำกัดความเสียหายที่เราอาจเผชิญ

 

ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

การรวบรวมข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล  “ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ได้เปิดเผยลักษณะเฉพาะของคุณ เช่น 

  • ข้อมูลบราวเซอร์
  • ข้อมูลที่รวบรวมผ่านทาง cookies, pixel tags และเทคโนโลยีอื่น ๆ 
  • ข้อมูลประชากรและข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้มาจากคุณหรือผู้จำหน่ายอิสระของเรา 
  • ข้อมูลผลรวม

 

เราและผู้ให้บริการจากภายนอกอาจรวบรวมข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยหลากหลายวิธี เช่น เรา 

  • รวบรวมข้อมูล เช่น ประเภทคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows หรือ Macintosh) ความละเอียดของหน้าจอ รุ่นของระบบปฏิบัติการ ตลอดจนประเภทและรุ่นของอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์
  • รวบรวมข้อมูลประชากร เช่น สถานที่ การศึกษา อาชีพ อายุ เพศ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ของคุณ เช่น งานอดิเรกและสิ่งที่คุณสนใจเป็นพิเศษเมื่อคุณเต็มใจให้ข้อมูลนี้แก่เรา ข้อมูลนี้ไม่ได้ชี้ชัดตัวคุณหรือคนอื่น ๆ เว้นเสียแต่ถูกนำมารวมกับข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลผลรวม เราอาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อที่ข้อมูลผลรวมจะไม่ชี้ชัดตัวคุณหรือบุคคลอื่น ๆ เช่นโดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคำนวณร้อยละของลูกค้าของเราที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หนึ่ง ๆ ในบางกรณี เราอาจรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลเข้าด้วยกัน (เช่นรวมชื่อเข้ากับสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์) หากเรารวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะถือว่าข้อมูลที่ถูกนำมารวมกันนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่ยังรวมกันอยู่

 

การใช้และการแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล  เนื่องจากข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ชี้ชัดตัวคุณ เราอาจรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม 

 

Cookies และเทคโนโลยีอื่น ๆ

Cookies:  เราและผู้ให้บริการจากภายนอกของเราอาจใช้ “Cookies” บนเว็บไซต์นี้ Cookies ช่วยให้เว็บเซิร์ฟเวอร์ถ่ายโอนข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูลและวัตถุประสงค์อื่น ๆ เราใช้ Cookies และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อให้บริการแก่คุณได้ดีขึ้นด้วยข้อมูลที่จัดมาเป็นพิเศษและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องและอื่น ๆ นอกจากนี้เราอนุญาตให้ผู้จำหน่ายใช้ Cookies บนเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลถูกรวบรวมโดยการใช้ Cookies มีขั้นตอนง่าย ๆ ในบราวเซอร์ส่วนใหญ่ที่อนุญาตให้คุณลดการใช้งาน Cookies ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cookies กรุณาดูเว็บไซต์ด้านล่างซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเอวอน http://www.allaboutcookies.org/ 

 

 

Local Storage Objects:  เราและผู้ให้บริการจากภายนอกของเราอาจใช้ Flash Local Storage Objects (“Flash LSOs”) ในบางสถานการณ์ซึ่งรวมถึงเพื่อจดจำคุณและสิ่งที่อยู่ในตะกร้าสินค้าของคุณ Flash LSOs แตกต่างจาก Cookies ของบราวเซอร์ในเรื่องจำนวนและชนิดของข้อมูลที่บรรจุ นอกจากนี้ตามปกติแล้วคุณไม่สามารถควบคุม ลบ หรือปิดทางการยอมรับ  Flash LSOs จากบราวเซอร์ของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Flash LSOs และศึกษาวิธีควบคุม ให้คลิกที่หน้าช่วยเหลือสำหรับ Flash Player และเลือก Global Storage Settings Panel และทำตามคำแนะนำ หากต้องการดู Flash LSOs บนคอมพิวเตอร์ของคุณในตอนนี้ ให้ไปที่  Website Storage Settings Panel และทำตามคำแนะนำเพื่อตรวจสอบและลบ Flash LSO ตัวใดโดยเฉพาะหากคุณต้องการ

Pixel tags และเทคโนโลยีอื่น ๆ Clear GIFs คือกราฟิกเล็ก ๆ ที่มีตัวระบุพิเศษ และมีการทำงานคล้ายกับ  Cookies แต่สิ่งที่ตรงกันข้ามกับ Cookies ซึ่งถูกบรรจุบนฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของคุณคือ GIFS ถูกบรรจุไว้ตามหน้าเว็บไซต์ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ เราอาจใช้ clear GIFS (ซึ่งยังเป็นที่รู้จักกันว่า web beacons, web bugs หรือ pixel tags) ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้เพื่อติดตามกิจกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และอัตราการตอบรับและอื่น ๆ นอกจากนี้เราและผู้ให้บริการจากภายนอกอาจจะใช้ clear GIFs ในข้อความอีเมล์รูปแบบ HTML  เพื่อช่วยเราติดตามอัตราการตอบอีเมล์ ประเมินความสำเร็จของโฆษณาทางการตลาดของเราและระบุเวลาที่มีผู้เข้าดูหรือส่งต่ออีเมล์ของเรา

การวิเคราะห์เว็บไซต์: เอวอนอาจร่วมมือกับผู้ให้บริการจากภายนอกซึ่งใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ในหมวดนี้เพื่อทำการวิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อช่วยเราติดตามและเข้าใจวิธีที่ผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์ของเรา เช่น เราใช้ Omniture ซึ่งเป็นผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลเว็บไซต์จากภายนอก เพื่อช่วยเราพัฒนาการปฏิบัติงานของเว็บไซต์และประสบการณ์ของผู้ใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเพื่อตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับ Omniture Technology ตลอดจนเครื่องมือที่ Omniture คัดออก กรุณาดูที่ privacy center 

 

โปรแกรมวิดเจ็ต โปรแกรมประยุกต์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน หากคุณเลือกใช้เทคโนโลยีที่เราจัดสรรให้ (เช่น วิดเจ็ต) ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้ผ่านทางเทคโนโลยีนั้นอาจเปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น ผ่านทางสื่อสังคมและเว็บไซต์อื่น ๆ และแพลตฟอร์มซึ่งคุณอาจใช้เป็นที่ติดตั้งเทคโนโลยีที่นำมาใช้ นอกจากนี้เทคโนโลยีบางประเภทอาจมีประสิทธิภาพในการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วตามสถานที่อื่นๆ (เช่น เพื่อนหรือลูกค้าของคุณอาจจะโพสต์วิดเจ็ตที่มีข้อมูลของคุณไปยังบล็อกของเขา) เอวอนไม่มีหน้าที่หรือส่วนรับผิดชอบต่อการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

 

รหัส IP

เรารวบรวมรหัส IP อย่างไร 

 

“รหัส IP” คือหมายเลขที่ถูกกำหนดโดยอัตโนมัติให้แก่คอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้งานผ่านผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) 

 

รหัส IP อาจถูกระบุและลงบันทึกโดยอัตโนมัติบน server log file ของเราเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้งานเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ตลอดจนเวลาที่เข้าใช้และหน้าเพจที่ถูกเข้าใช้ การรวบรวมรหัส IP เป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานบนอินเตอร์เน็ตและถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติโดยเว็บไซต์หลายแห่ง

 

เราใช้และเปิดเผยรหัส IP อย่างไร

 

เราอาจใช้รหัส IP เพื่อวัตถุประสงค์เช่นคำนวณระดับการใช้งานของเว็บไซต์ ช่วยวินิจฉัยปัญหาของเซิร์ฟเวอร์ ตรวจจับการฉ้อโกงและบริหารเว็บไซต์ นอกจากนี้เราอาจใช้และเปิดเผยรหัส IP เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ขอให้คุณทราบว่าเราจัดการรหัส IP และ server log files ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในฐานะข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นในสถานที่ที่เราได้รับการร้องขอให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่นภายใต้กฎหมายที่ใช้

 

เครือข่ายสังคมและเครื่องมือปฏิสัมพันธ์ 

ลูกเล่นบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราอาจสร้างโอกาสให้คุณปฏิสัมพันธ์กับเราและคนอื่น ๆ ซึ่งอาจรวมไปถึงบล็อก กระดานข้อความ โปรแกรมส่งข้อความ โปรแกรมแชท และการสร้างหน้าประวัติชุมชน เมื่อคุณใช้ลูกเล่นเหล่านี้ คุณควรตระหนักว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่ง ซึ่งรวมถึงชื่อ สถานที่ และบัญชีอีเมล์ของคุณอาจจะเปิดเผยต่อผู้อื่นได้ ทางเราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อมูลใด ๆ ที่คุณเลือกส่งผ่านทางลูกเล่นปฏิสัมพันธ์เหล่านี้และเราไม่สนับสนุนให้คุณเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เสี่ยง (เช่น สุขภาพหรือข้อมูลบัตรเครดิต) ผ่านทางลูกเล่นเหล่านี้ หากคุณใช้ลูกเล่นเหล่านี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจจะยังคงอยู่บนเว็บไซต์นี้แม้กระทั่งหลังจากเลิกใช้เว็บไซต์ไปแล้ว

เว็บไซต์ผู้ให้บริการจากภายนอก 

เว็บไซต์ของเราอาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการจากภายนอกอื่น ๆ ทางเราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการจากภายนอกซึ่งเชื่อมโยงหรือรวมเข้ากับเว็บไซต์ของเรา หรือต่อแนวปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของบริษัทโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตจากภายนอก การใส่ลิงค์บนหน้าเว็บไซต์นี้ไม่ได้หมายความว่าเราสนับสนุนเว็บไซต์ที่ถูกลิงค์ ผู้จำหน่ายอิสระของเอวอนเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ของตนเองและข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมบนเว็บไซต์เหล่านั้นเพียงผู้เดียว หากผู้จำหน่ายอิสระใช้เว็บไซต์ของเอวอนเพื่อรวบรวมข้อมูลจากคุณ        เอวอนอาจเข้าถึงข้อมูลนั้นและจะจัดการกับข้อมูลตามแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้

 

 

ผู้โฆษณาภายนอก 

เราอาจใช้บริการโฆษณาจากบริษัทโฆษณาภายนอกเมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา บริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของคุณเพื่อทำการโฆษณาสินค้าและบริการที่คุณอาจจะสนใจ ในระยะเวลาที่ให้บริการโฆษณาบนเว็บไซต์นี้ บริษัทเหล่านี้อาจจะติดตั้งหรือยอมรับ Cookies พิเศษบนบราวเซอร์ของคุณ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเรื่องนี้และต้องการทราบทางเลือกของคุณที่จะไม่ให้บริษัทเหล่านี้ใช้ข้อมูลดังกล่าว กรุณาไปที่ http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp 

   

ความปลอดภัย

เราใช้มาตรการทางองค์กร เทคนิค และการบริหารอย่างสมเหตุผลเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา แต่ทว่าการส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตหรือระบบการเก็บรักษาข้อมูลอาจไม่ปลอดภัย 100% หากคุณมีเหตุผลที่ทำให้คิดว่าการปฏิสัมพันธ์กับเราไม่ปลอดภัยอีกต่อไป (เช่น หากคุณรู้สึกว่าความปลอดภัยของบัญชีต่าง ๆ ที่คุณอาจให้กับเราถูกประนีประนอมนำไปใช้) กรุณาแจ้งเราทันทีเกี่ยวกับปัญหาโดยติดต่อเราตามที่อยู่ในหมวด ติดต่อเรา ด้านล่าง 

 

ทางเลือก

ในการเลือกที่จะไม่รับข้อเสนอทางการตลาดและ/หรือการส่งเสริมการขายจากเอวอน คุณอาจส่งคำร้องมายังเราตามที่อยู่ในหมวด ติดต่อเรา ด้านล่าง 

 

เราจะพยายามทำตามข้อเรียกร้องทั้งหมดทันทีที่สามารถทำได้ 

 

การเข้าถึงข้อมูล

หากคุณต้องการทบทวน แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้แก่ทางเรา คุณอาจติดต่อเราดังที่ระบุไว้ในหมวด ติดต่อเรา ด้านล่าง  ในคำร้องของคุณ กรุณาชี้ชัดว่าคุณต้องการให้เราเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไร เราจะพยายามตอบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

 

การเก็บรักษา

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลาที่จำเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นเสียแต่จำเป็นต้องเก็บรักษานานขึ้นหรือได้รับการยินยอมตามกฎหมาย 

 

การให้เด็กใช้งานเว็บไซต์ 

เว็บไซต์นี้ไม่อนุญาตให้บุคคลอายุต่ำกว่า 14 ปีใช้งานและเราขอร้องไม่ให้บุคคลดังกล่าวให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์นี้

 

การถ่ายโอนข้ามประเทศ 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเก็บรักษาและดำเนินการในประเทศต่าง ๆ ที่เราดำเนินธุรกิจ และการที่คุณปฏิสัมพันธ์กับเราและให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา นั่นหมายความว่าคุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศต่าง ๆ นอกประเทศที่คุณพำนักอาศัยอยู่ รวมถึงสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจมีกฎการปกป้องข้อมูลที่แตกต่างจากประเทศของคุณ

 

การปรับปรุงข้อมูลแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ 

บางครั้งเราอาจปรับเปลี่ยนแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาดูที่  ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด บริเวณด้านบนของหน้านี้เพื่อดูว่าแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อใด การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ แก่แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อเราโพสต์แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวที่ถูกแก้ไขไว้บนเว็บไซต์นี้  การปฏิสัมพันธ์กับเราหลังจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หมายความว่าคุณยอมรับแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไข  

 

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเราทางอีเมล์ที่ customerservice.th@avon.com หรือทางไปรษณีย์ที่ บริษัทเอวอน คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด       เลขที่ 1/1-3 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม. 10520  เนื่องจากการสื่อสารผ่านอีเมล์ไม่ปลอดภัยเสมอไป กรุณาอย่าใส่ข้อมูลที่มีความเสี่ยงในอีเมล์ของคุณที่ส่งถึงเรา 

 

ผู้จำหน่ายอิสระ

เงื่อนไขต่อไปนี้ใช้กับผู้จำหน่ายอิสระของเอวอนเท่านั้น

 

แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนจำหน่ายอิสระที่รวบรวมโดยเอวอน ไม่ว่าจะทางระบบออนไลน์หรือออฟไลน์ ข้อมูลนี้จะถูกรวบรวมเพิ่มเติมจากข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ที่เราอาจรวบรวมจากคุณในฐานะลูกค้าเอวอน ดังที่ชี้แจงด้านบน

 

หากคุณต้องการเป็นผู้จำหน่ายอิสระ เราอาจรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับเครดิตเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของคุณ 

 

หากต้องการได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จำหน่ายอิสระ คุณอาจได้รับการร้องขอให้ทำข้อตกลงอีกฉบับกับเอวอน (“ข้อตกลงการเป็นผู้จำหน่ายอิสระ”) หากคุณทำข้อตกลงการเป็นผู้จำหน่ายอิสระ เราอาจรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้และเงื่อนไขของ “ข้อตกลงการเป็นผู้จำหน่ายอิสระ” ของคุณ นอกจากนี้เราอาจรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความจำเป็นเพื่อบรรลุภารกิจภายใต้ข้อตกลงการเป็นผู้จำหน่าย ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้และข้อตกลงการเป็นผู้จำหน่ายอิสระ ข้อตกลงการเป็นผู้จำหน่ายอิสระจะมีผล

 

เมื่อคุณเป็นผู้จำหน่ายอิสระ (รวมถึงผู้บริหารกลุ่ม) เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

·        ให้แก่ผู้จัดการเขต ผู้จัดการงานขายในพื้นที่ หรือผู้ที่มีตำแหน่งทัดเทียมกัน ซึ่งอาจจะเป็นผู้รับจ้างอิสระของเอวอน

·        ให้แก่ผู้จำหน่ายอิสระที่เป็นผู้บริหารกลุ่ม ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการผู้บริหารกลุ่มของเรา

·        ให้แก่ลูกค้าปัจจุบันที่มีศักยภาพซึ่งกำลังต้องการความช่วยเหลือจากผู้จำหน่ายอิสระและ

·        ตามความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเรียกร้องทางกฎหมายเช่นภาษีและการเก็บบันทึกข้อมูล

 

นอกจากนี้เราอาจรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราและผู้ให้บริการจากภายนอกรวบรวมเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา (ดังที่ชี้แจงด้านบน) และหมายเลขรหัสตัวแทนพิเศษของคุณ เราอาจใช้ข้อมูลที่ถูกนำมารวมกันเพื่อวัตถุประสงค์ เช่น วิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายอิสระ เพื่อประเมินและปรับปรุงแบบจำลองทางธุรกิจของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ภายในอื่น ๆ