Thailand
  |     |  
 

 

ข้อตกลงและเงื่อนไข 

ประกาศสำคัญเรื่องผู้ควบคุมเนื้อหา

โดยการใช้เว็บไซต์ avon.co.th หรือเว็บไซต์ที่เป็นของเอวอนหรือดำเนินการโดยบริษัทเอวอน คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด    (“เว็บไซต์     เอวอน”) คุณเห็นด้วยที่จะปฎิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้  หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ กรุณาอย่าใช้ เว็บไซต์ เอวอน เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งในบางส่วนหรือทั้งหมดเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณควรตรวจสอบ     ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ก่อนการใช้เว็บไซต์เอวอนอย่างสม่ำเสมอ การใช้เว็บไซต์เอวอนอย่างต่อเนื่องของคุณเหมือนในประกาศการเปลี่ยนแปลง ข้อตกลงและเงื่อนไขจะหมายถึงการยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของคุณ

ข้อจำกัดในการใช้

เว็บไซต์เอวอนคือเว็บไซต์ที่เป็นของเอวอนและดำเนินการโดยบริษัทเอวอน คอสเมติสค์ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้ให้เรียกว่า“เอวอน” “เรา” “ของเรา” “พวกเรา”) เนื้อหาในเว็บไซต์เอวอนได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้กฎหมายของประเทศอื่น ยกเว้นดังที่กล่าวไปแล้วนั้น ไม่มีข้อมูลใดของเอวอนที่ได้รับการคัดลอก พิมพ์ใหม่  เผยแพร่ อัดสำเนา อัพโหลด นำเสนอ ประกาศ หรือถ่ายทอดไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม อย่างไรก็ตามคุณอาจดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อการใช้ส่วนตัว หรือไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์มทางการค้าของคุณ สิ่งที่จัดไว้ให้นี้เมื่อคุณยินยอมปฎิบัติตามประกาศลิขสิทธิหรือข้อบังคับใดก็ตามที่ได้บรรจุไว้ในข้อมูลหรือผ่านไปยังเว็บไซต์เอวอนรวมถึงการอ้างอิงผู้เขียน  ลิขสิทธิหรือประกาศเครื่องหมายการค้าหรือข้อบังคับในข้อมูลใดก็ตามทีคุณดาวน์โหลด คุณจะไม่ใช้การดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า การแก้ไขของข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของเอวอนและสิทธิ์อื่นที่เอวอนเป็นเจ้าของ      เอวอนและเครื่องหมายการค้าอื่นของเอวอน ชื่อทางการค้า  เครื่องหมายการบริการและโลโก้ที่ปรากฎในเว็บไซต์เอวอน

บอร์ดข่าวสารและอีเมล์

เอวอนจัดให้มีเช่น บอร์ดข่าวสารหรืออีเมล์ในส่วนของเว็บไซต์เอวอน (ต่อไปนี้ให้เรียกว่า “ปฎิสัมพันธ์ขนาดกลาง”) คุณต้องไม่ส่งข้อมูลใดๆที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย คุdคาม ข่มขู่  หมิ่นประมาท ไม่เหมาะสม กล่าวหา เชิงใส่ร้ายป้ายสี ลามก ดูหมิ่น ไม่สุภาพ กล่าวถึงเรื่องเพศอย่างเปิดเผย หรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมใดก็ตามที่จะก่อให้เกิดความผิดทางอาญา นำไปสู่ความรับผิดชอบทางเพ่ง หรือการฝ่าฝืนกฎหหมายใดก็ตาม กรุณาอย่าส่งข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือ สิทธิความเป็นเจ้าของโดยปราศจากการได้รับอนุญาตด้านลิขสิทธิ์หรือเจ้าของสิทธิบัตรหรือสิทธิ์ในการครอบครอง ปฎิสัมพันธ์ขนาดกลางจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า คุณจะไม่ส่งข้อมูลใดก็ตามเพื่อขอเงินลงทุน หรือเพื่อเผยแพร่ โฆษณา หรือร้องขอในการขายสินค้าหรือบริการใดก็ตาม คุณถูกห้ามจากการวิงวอนผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เอวอนเพื่อให้กลายเป็นสมาชิกของบริการรออนไลน์ทางการค้าหรือองค์กรใดก็ตามอย่างชัดเจน ข้อมูลใดก็ตามที่ถูกส่งถึงเว็บไซต์เอวอนผ่านปฎิสัมพันธ์ขนาดกลางจากคุณจะถือว่าไม่เป็นส่วนตัว ไม่เป็นความลับ และอาจถูกใช้โดยปราศจากข้อจำกัดของเอวอน นอกจากที่กล่าวมาแล้วนั้น การให้ข้อมูลหรือสื่อผ่านเว็บไซต์    เอวอน (ตัวอย่างเช่น ผ่านการสนทนาบอร์ดข่าวสาร อีเมล์ การประกวด หรืออื่นๆ) ถือว่าคุณยอมรับในตัวของเอวอนทั่วโลก แบบต่อเนื่อง ปลอดจากลิขสิทธิ์  สิทธิและการอนุญาตในการใช้ที่เพิกถอนไม่ได้  การคัดลอก การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การตีพิมพ์ การทำงานที่มาจากแหล่งอื่นและเผยแพร่ข้อมูลนั้นในรูปแบบหรือสื่อใดก็ตาม อย่างไรก็ตามอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด (เช่น ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์) ที่ได้ให้ไว้แก่เอวอนจะได้รับการจัดการตามแถลงการณ์ด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเอวอน เราขอสวงนสิทธิ์ในการแก้ไขการส่งใดก็ตามและในการเลือกเพื่อรวมหรือไม่รวมการส่งนั้นในปฎิสัมพันธ์ขนาดกลางจะต้องอยู่ในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ปฎิสัมพันธ์ขนาดกลางรวมไปถึงความคิดเห็น แถลงการณ์ และเนื้อหาอื่นของบุคคลที่สาม เราจะไม่รับผิดชอบในการกลั่นกรอง เฝ้าสังเกตหรือตรวจสอบเนื้อหานั้น รวมถึงความถูกต้องของเนื้อหา ความน่าเชื่อถือ หรือการปฎิบัติตามลิขสิทธิ์หรือกฎหมายอื่น ความคิดเห็น แถลงการณ์หรือเนื้อหาที่พูดโดยบุคคลที่สามถือเป็นของบุคคลที่สามและไม่ใช่ของเอวอน เอวอนไม่ได้ออกความเห็น แถลงการณ์หรือข้อมูลที่ประกาศบนหรือผ่านทางปฎิสัมพันธ์ขนาดกลาง

เจตนาของผู้เจ้าชม

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ข้อมูลในเว็บไซต์ได้ถูกแสดงไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่การวางจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยเท่านั้น          เอวอนควบคุมและดำเนินการเว็บไซต์เหล่านี้จากสำนักงานที่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย เอวอนไม่มีการป็นตัวแทนที่ข้อมูลบรรจุอยู่ในเว็บไซต์นี้อย่างเหมาะสมหรือมีให้ใช้ในที่ตั้งอื่น บุคคลเหล่านั้นเลือกเข้าเว็บไซต์นี้จากที่ประเทศอื่นทำกันในการเริ่มต้นของตนเองและรับผิดชอบในการปฎิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ และเพื่อความเหมาะสมของกฎหมายประจำประเทศ

สละสิทธิ์

เว็บไซต์เอวอนได้เสนอให้ “เหมือนที่เป็นอยู่”  โดยปราศจากการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดเจนหรือโดยนัยยะ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันโดยนัยยะด้านหัวข้อ ความพึงพอใจในคุณสมบัติ และความเหมาะสมด้านวัตถุประสงค์โดยทั่วไป เอวอนไม่นำเสนอหรือรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมกับเวลา หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใดก็ตามบนเว็บไซต์เอวอนหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านเว็บไซต์เอวอน ความน่าเชื่อถือหรือการใช้ของข้อมูลนั้นจะเป็นอความเวี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว เอวอนไม่ทำการนำเสนอหรือรับประกันว่าเว็บไซต์เอวอนจะใช้งานได้ในเวลาที่เหมาะสม  หรือจะไม่ติดขัด หรือ ปราศจากข้อผิดพลาดที่จะถูกทำให้ถูกต้อง หรือเว็บไซต์เอวอนหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้ใช้งานได้ปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตราย กฎหมายที่บังคับใช้อาจไม่ยินยอมการยกเว้นการรับประกันโดยนัยยะ ดังนั้นการยกเว้นที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอาจไม่มีการบังคับใช้กับคุณ

ไฮเปอร์ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เอวอนไม่มีบริษัทลูกหรือเกี่ยวข้องกับผู้ให้การสนับสนุนหรือผู้ผลิตของเว็บไซต์บุคคลที่สามที่ไฮเปอร์ลิงค์ไปถึงหรือจากเว็บไซต์เอวอน เราขอสละสิทธิ์อย่างชัดเจนในความรับผิดชอบใดๆด้านความถูกต้อง เนื้อหาหรือข้อมูลที่จัดให้บนเว็บไซต์ที่ลิงค์ไปถึงหรือจากเว็บไซต์เอวอนจากบุคคลที่สามนั้น เราไม่สามารถแน่ใจได้ว่าคุณจะพึงพอใจกับสินค้าและบริการที่คุณซื้อจากเว็บไซต์บุคคลที่สามที่ลิงค์ไปถึงหรือจากเว็บไซต์เอวอน เนื่องจากเว็บไซต์ที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของหรือดำเนินการผ่านผู้ขายปลีกอิสระ เราไม่ลงนามในการซื้อขาย และไม่มีขั้นตอนเพื่อยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือด้านข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์บุคคลที่สาม เราไม่นำเสนอหรือรับรองในความปลอดภัยของข้อมูล (รวมไปถึงโดยไม่จำกัดเพียงแค่บัตรเครดิต และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ) คุณต้องส่งคำขอไปยังบุคคลที่สามนั้นเอง

การจำกัดความรับผิดชอบ

ไม่มีกรณีใดที่เอวอนมีความรับผิดชอบทางกฎหมายโดยทางตรง  โดยทางอ้อม โดยบังเอิญ เป็นกรณีพิเศษ หรือความเสียหายที่สืบเนื่องมาจากการที่ใช้งานของเว็บไซต์เอวอนไม่ได้ ถึงแม้ว่าเอวอนหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนของเอวอนได้ชี้แนะถึงความเป็นไปในด้านความเสียหายนั้นแล้วก็ตาม  กฎหมายที่บังคับใช้อาจไม่ยินยอมในการจำกัดหรือการยกเว้นทางกฎหมายหรือความเสียหายโดยบังเอิญหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องมา ดังนั้นการจำกัดหรือการยกเวันทางกฎหมายก่อนหน้านี้อาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ เอวอนไม่ต้องรับผิดชอบกับคุณในความเสียหาย ความสูญเสีย และสามาเหตุที่เกิดจากการกระทำ (ไม่ว่าจะในสัญญา การล่วงละเมิด หรือสิ่งอื่นใดก็ตาม) ที่เกินกว่าจำนวนที่คุณจะจ่ายได้ถ้ามีการใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณจะต้อชดใช้ค่าเสียหายและรักษาไว้ให้เอวอน บริษัทในเครือหรือสาขา กรรมการบริหาร พนักงาน ผู้แทน คู่สัญญาหรือหุ้นส่วนอื่นและลูกจ้าง    ที่ไม่เป็นอันตรายต่อการร้องเรียนหรือเรียกร้อง รวมถึงค่าที่ปรึกษาวิชาชีพที่เหมาะสม ที่กระทำโดยบุคคลที่สามเพราะมีผลมาจากข้อมูลที่คุณส่ง ประกาศไว้หรือส่งผ่านปฎิสัมพันธ์ขนาดกลาง  การใช้เว็บไซต์เอวอนของคุณ การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์เอวอนของคุณ การฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ของคุณ หรือการฝ่าฝืนสิทธิอื่นใดก็ตาม

เบ็ดเตล็ด
ข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้ต้องได้รับการควบคุมและตีความตามกฎหมายแห่งประเทศไทยโดยไม่มีข้อโต้แย้ง คุณเห็นด้วยว่าคดีความที่เกิดขึ้นหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้จะถูกฟ้องในชั้นศาลที่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย และคุณยินยอมในการส่งคำตัดสินของศาลเพื่อวัตถุประสงค์การฟ้องร้องในคดีความดังกล่าว ข้อบังคับของข้อตกลงเหล่านี้จะต้องไม่ผิดกฎหมาย ไม่มีผลทางกฎหมาย บังคับใช้ในข้อบังคับใดก็ตามไม่ได้ ทั้งหมดนี้คือข้อตกลงระหว่างเราที่มีเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และจะไม่มีการแก้ไขโดยไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ได้ลงนามโดย           คู่สัญญทั้งสองฝ่ายแล้ว

ร้านค้าออนไลน์-การยอมรับการสั่งซื้อ
รายการเงินที่ถูกหักจากบัญชีหรือรายละเอียดบัตรเครดิตที่คุณให้แก่เราจะต้องมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายก่อนการสั่งซื้อของคุณถึงจะเป็นที่ยอมรับ เมื่อสิ่งนี้สำเร็จลุล่วงแล้ว เราจะส่งอีเมล์ให้แก่คุณเพื่อยืนยันการสั่งซื้อว่าได้ยอมรับแล้ว การยอมรับของเราของการสั่งซื้อของคุณจะนำไปสู่การยินยอมปฎิบัติตามข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างเรา การสั่งซื้อทั้งหมดเพื่อการจำหน่ายสินค้าที่มีอยู่และหากการสั่งซื้อไม่สามารถลุล่วงในนโยบายการทดแทนได้ การชำระเงินจะถูกหักไปยังบัญชีของคุณก่อนระงับการสั่งซื้อของคุณ เรายอมรับการชำระเงินแบบการหักจากบัญชีและบัตรเครดิต ผู้ถือบัตรทุกท่านอยู่ภายใต้เงื่อนไขการตรวจสอบความถูกต้องและการได้รับอนุญาตของผู้ใช้บัตร

ร้านค้าออนไลน์-การตั้งราคา
เอวอนดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าราคาที่ปรากฎในร้านค้าออนไลน์ในส่วนของร้านค้าออนไลน์ของเว็บไซต์คือราคาที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในบางครั้งและราคาที่ถูกต้องจะใช้เมื่อคุณเลือกสินค้า ใส่ไว้ในตระกล้าซื้อของของคุณ และดำเนินการในการเช็คเอาท์ ราคาที่เหมาะสมที่แสดงได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ร้านค้าออนไลน์– สิทธิของคุณในการยกเลิก
การรับประกันของเอวอนให้สัญญาในความพึงพอใจ 100 เปอร์เซนต์ ดังนั้นหากคุณไม่ชอบสิ่งใดก็ตามในการซื้อด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยพื้นฐานแล้วคุณสามารถคืนสินค้าได้และเราจะเปลี่ยนสินค้าให้หรือคืนเงินของคุณให้ (ข้อตกลงพิเศษจะมีผลในสินค้าที่ถูกต้อง) การรับประกันของเอวอนรวมถึงสิทธิทางกฎหมายและให้สิทธิคุณด้วยการยกเลิกหรือการถอนออกจากสัญญา ผลิตภัณฑ์สามารถถูกส่งคืนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (ดูรายละเอียดได้จากนโยบายการคืนสินค้าในร้านค้าออนไลน์)

ร้านค้าออนไลน์ – นโยบายการทดแทน
ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ทำการสั่งซื้อไมมีวางจำหน่าย เราจะติดต่อคุณกลับไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือไปรษณีย์ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้กับเราและวิธีการข้อมูลข่าวสารที่คุณเลือกไว้ เราจะถามคุณเพื่อให้เลือกตามวิธีดังต่อไปนี้เพื่อการดำเนินการสั่งซื้อของคุณ ยอมรับผลิตภัณฑ์สำรอง ซึ่งได้แนะนำไว้จากลักษณะ ความเหมาะสม ส่วนประกอบและราคาที่คล้ายคลึงในการสำรองผลิตภัณฑ์ที่หายไป ผลิตภัณฑ์นี้จะถูกรวมในการสั่งซื้อของคุณแทนที่สินค้าที่ไม่มีวางจำหน่ายอีกด้วย และเราจะออกใบแจ้งราคาสินค้าที่มีผลในเรื่องของราคาด้วยตัวเอง ภายใต้การรับประกันของเอวอน คุณสามารถคืนผลิตภัณฑ์นี้และรับผลิตภัณฑ์แทนที่ หรือรับเงินคืนซึ่งคือความไม่เหมาะสมไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ยินยอมให้เตือนการสั่งซื้อของคุณเพื่อดำเนินการและส่งข่าวสาร รวมไปถึงการชำระเงินของผลิตภัณฑ์ที่พลาดไป ผลิตภัณฑ์จะถูกส่งแก่คุณโดยไม่คิดมูลค่าใดๆโดยเร็วที่สุดทันที่ที่ผลิตภัณฑ์มายังคลังสินค้า ยกเลิกผลิตภัณฑ์ที่พลาดไปจากการสั่งซื้อของคุณและอนุญาตให้มีการเตือนเรื่องสินค้าของคุณเพื่อดำเนินการและส่งข่าวสารตามปกติ หากเราไม่สามารถทำการติดต่อคุณเพื่ออนุญาตให้คุณทำการตัดสินได้ เราจะยกเลิกผลิตภัณฑ์จากการสั่งซื้อของคุณและคุณจะได้รับยอดการสั่งซื้อของคุณตามปกติ ใบแจ้งราคาที่ได้ถูกส่งไปพร้อมกับการส่งสินค้าในครั้งนี้จะอธิบายถึงการกระทำที่เกิดขึ้น

สำนักงานใหญ่
บริษัทเอวอน คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1/1-3 ถนนพัฒนาชนบท 3
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
โทรศัพท์ 02-729-9600